ความฝันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.  การเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ 2. เห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับ  นึกเห็น นึกเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำนายฝันเป็นสุบินวิถี วิถีจิตที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับไม่สนิท และเกิดขึ้นในมโนทวารโดยตรง แต่การนอนหลับไม่สนิทนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งบอกเวลาว่าจะเกิดความฝันได้เท่านั้น ยังมีเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความฝันได้อีก ซึ่งจะได้แสดงให้เข้าใจในโอกาสต่อไป ตามหลักพระอภิธรรม วิถีจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝันนี้เป็นกามชวนะที่เกิดในทางมโนทวาร คือการรับกามอารมณ์ทางใจเท่านั้น วิถีฝันหรือสุบินวิถีไม่อาจเกิดทางปัญจทวารได้เลย คนที่ยังมีกิเลสเท่านั้นที่หลับแล้วมีความฝันปรากฏ ส่วนพระอรหันต์ไม่มีความฝันเลย ทั้งนี้เพราะท่านมีสติสมบูรณ์ที่สุด ท่านหยุดพักหลับหลังจากที่มีสมาธิมั่นคง และไม่มีกามชวนะที่เกิดในทางทวาร นิมิตที่เป็นความฝันของบุคคลนั้นอาจชัดเจนมาก อาจชัดเจนน้อย จำได้บ้าง จำไม่ได้บ้าง เป็นไปตามวาระของสุบินวิถี ซึ่งมี 4 วาระได้แก่ 1.สุบินวิถีที่เป็น ตทาลัมพนวาระ 2.สุบินวิถีที่เป็น ชวนวาระ 3.สุบินวิถีที่เป็น โวฏฐัพพนวาระ […] ↓ Read the rest of this entry…